Предстоящо

П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Бизнес сдружение „СЕВЛИЕВО 21 век” гр.Севлиево, на основание т. 18.7. от раздел IV от Устава на Сдружението и чл.26 ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква  редовно Общо събрание на 26 февруари / вторник / 2019 г., в конферетната зала на фирма „Идеал Стандарт  Видима”  /в сградата на ЦИТ/, от 17.30 часа,  при следния

дневен ред:

 

         1. Доклад на Председателя на УС за дейността на сдружението през 2018 година.

         2. Приемане на годишния счетоводен баланс и отчет за приходите  и разходите за 2018 година.

         3. Освобождаване от отговорност на членове на Управителния съвет за дейността им през отчетния период.

         4. Избор на нов Управителен съвет поради изтичане на мандата.

         5. Приемане на план за работа на сдружението и бюджет за 2019 г. 

         6. Приемане и освобождаване на членове на сдружението.

         7. Разни.

Материалите за събранието ще бъдат на разположение на членовете след   25.01.2019 година  в седалището на Сдружението.

Проверка на кворума ще започне от 16.30 часа. При  липса на кворум на основание т. 18.9.  раздел  IV  от  Устава  на Сдружението  събранието ще се проведе  на същия ден, един час по-късно, от 18.30 часа при същия дневен ред.

Поканват се всички членове на сдружението или писмено  упълномощените им представители да участват в Общото събрание.

Вярно с решението на Управителния съвет на бизнес сдружение „Севлиево 21 век от 22.01.2019г.

Бизнес сдружение “Севлиево 21 век”

                                                                   Председател на УС

                                                                           Емил Гатев

                                                

© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group