Стани член на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"

За да станете член на бизнес сдружение "Севлиево 21 век" е нужно:

  • да изтеглите бланка-образец
  • да я попълните
  • да ни я изпратите на електронната ни поща sevlievo_21@mail.bg
  • или да донесете лично в офиса на сдружението на адрес: гр. Севлиево ул.”Стефан Пешев” № 20

За нас ще бъде истинско удоволствие, да работим заедно за благото на нашия град.

Членски внос :

Съгласно чл. 20.4. от Устава на сдружението  встъпителният  членски внос за 2017 година е в размер на 100 (сто ) лева и се заплаща от всеки новоприет член.

Годишният  членски внос за членовете на сдружението за 2017 година се определя както следва:

1. За физически лица - 100 (сто) лв.

2. За Еднолични търговци - 150 (сто и петдесет) лв.

3. За Юридически лица- търговски дружества:

- До 50 работници и служители- 250 (двеста и петдесет) лв.

-  До 100 работници и служители- 350 (триста и петдесет) лв.

- Над 100 работници и служители- 350 лв.(триста и петдесет) лв. + 1 (един)  лв. за всеки следващ работник или служител.

Набраният членски внос се използва за издръжка на офиса на сдружението, секретаря, счетоводителя и  пряко финансиране на различни дейности през годината, като направените разходи се отчитат ежегодно на Общото събрание.

© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group