Устав


У      С     Т     А     В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

“БИЗНЕС СДРУЖЕНИЕ - СЕВЛИЕВО 21  ВЕК”
( Изменен от Общото събрание на Сдружението на 21.06.2001 г. )

(Изменен  от Общото събрание на Сдружението на 15.04.2002 г. )

( Изменен от Общото събрание на Сдружението на 22.03.2007 г. )

( Изменен от Общото събрание на Сдружението на 24.03.2011 г.)

( Изменен от Общото събрание на Сдружението на 21.02.2013 г.)

/Изменен от Общото събрание на сдружението на 23.02.2017 г./

I. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

1. “Бизнес Сдружение- Севлиево 21 век”, наричано  по – нататък  за краткост СДРУЖЕНИЕ, е доброволна  независима самоуправляваща се организация на интелигенцията  в гр.Севлиево за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, екологията  и физическата култура  с цел да обедини и съхрани културната традиция в гр.Севлиево.
2. Сдружението осъществява своята дейност   на територията на град Севлиево и Севлиевска община.
3. Сдружението  развива своята дейност в съответствие със  законите на Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, публ. В ДВ бр.81 /2000 година, Устава, чрез вътрешни правилници и решенията на своите органи.
4. Сдружението е самостоятелно юридическо лице  с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, регистрирано по надлежния ред  с финансова и административна автономия и организира своята дейност  на принципите на стопанската сметка, самоиздръжката и  обществената подкрепа като работи по годишен план  със самостоятелна разплащателна сметка.
5. Сдружението е свободно, необвързано с политически партии и организации и ще провежда само прояви  с общонационално и общочовешко значение.

II. ЦЕЛИ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Сдружението създава  организационни и материални условия  и има за цел  развитието на  бизнеса  в град Севлиево чрез организирането на изложби за постиженията на дружествата и фирмите в града,развитието и утвърждаването на духовните ценности, литературата, изобразителното изкуство,  както и личностната изява.
7. Наименованието на Сдружението е : “ БИЗНЕС  СДРУЖЕНИЕ - СЕВЛИЕВО 21 ВЕК “  с нестопанска  цел за извършване на общественополезна дейност.
8. Седалището на сдружението е : град Севлиево, адрес на управление - ул.”Стефан Пешев ” 20  
9. Предмет на дейност на сдружението е : развитието и утвърждаването на духовните ценности , гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката,техниката, технологиите,  физическата култура в гр.Севлиево и региона , провеждане на срещи и  организиране на мероприятия, свързани с екологията, бизнес – изложби, на които периодично се излагат  постиженията на  дружествата  и  на физически лица -  членовете на сдружението със собствена продукция, проекти, картини, пластики, скулптури, културни и творчески срещи, АРТ-акции, дизайнерски проекти, възпитателни и образователни програми за деца и други видове художествени изяви, свързани с целите на сдружението.
9.1. Допълнителна стопанска дейност : реклама, издателска дейност /без книгопечат/, продажба на художествени произведения, както всяка друга дейност незабранена със закон, но свързана с дейността по чл.7 и 38 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
9.2. Да кандидатства в открити програми и проекти с републиканско или европейско финансиране по които сдружението може да бъде бенефициент/ участва в   програми и други инструменти за финансиране от Държавата, като прихода се използва за постигане на целите описани в т.9.1.  
9.3. Сдружението не разпределя печалба.
10.  Бизнес Сдружение - Севлиево 21 век” създава организационни и материални условия и има за цел :
10.1. Развитието на ефективно производство и конкурентен сектор чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа  инвестиционна политика, насочена към достигане на европейските стандарти;
10.2. Устойчиво развитие на района  на територията на Севлиевска община в съответствие с водещите екологични практики чрез създаване на алтернативна заетост, създаване на необходима инфраструктура, което да даведе до подобряване условията на живот, увеличаване възможностите за реализиране на доходи и възможности за работа на хората, живеещи в града и селските райони ;
10.3. Подобряване условията на производство, преработка и маркетинг на производствената продукция ;
10.4. Подобряване координацията между институции, органи и организации, обслужващи производствения сектор и всички пазарно-ориентирани частни фирми.
11.  СДРУЖЕНИЕТО осъществява  дейности в обществена полза за :
11.1. Развитието и утвърждаването на гражданското общество, образованието, науката, техниката и технологиите ;
11.2. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация ;
11.3. Защита на околната среда ;
11.4. Постигане на икономическа стабилност на производствения сектор  в регион Севлиево ;
11.5. Средствата за постигането на целите  са  чрез доброволност, спомоществувателство и без администриране на решенията, без набиране на централни фондове  да се подпомогнат институциите  в  гр.Севлиево в областта на образование и култура, здравеопазване, помощи за социални заведения, исторически обекти, спорт и други социални дейности.
III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
12. Членуването в сдружението е доброволно.
12.1. В сдружението могат да членуват Български или чуждестранни юридически лица, както и ЕТ ( еднолични търговци), които избират чрез управителните си органи представител. Физически лица които вече са вписани, продължават членството си до настъпване на обстоятелства водещи до тяхното заличаване.  
12.2. Чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел  може да осъществява общественополезна дейност чрез негов клон в страната при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
12.3. Сдружението има право да избира  почетни членове от своя състав. За почетни членове могат да бъдат избрани обществени фигури със съществен принос за постигане целите на сдружението.
12.4. Почетни членове се приемат от ОС след направено предложение от УС.
12.5. Членството се удостоверява с членска карта, или с друг документ, издаден от сдружението.
12.6. Кандидата за член подава писмена молба до Управителния съвет, с която декларира, че е запознат  и приема настоящия устав. Кандидатите юридически лица представят с молбата и преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
12.7. Физически лица, които вече са вписани  като членове, но притежават над 50% дялове във фирми  се пререгистрират като юридически лица по реда на член 12.6
12.8.  Управителния съвет разглежда  молбата на първото си заседание след нейното получаване, ведно с всички изискуеми документи. В срок до 30 дни от получаване на молбата, уведомява кандидата за редовността на подадените от него документи, както и  решението за приемането и от  ОС.
12.9. Членственото правоотношение се смята за възникнало от момента на приемането му от Общото събрание на сдружението.
13. Права на членовете :
13.1. Да участва лично в работата на ОС. При не възможност за лично участие поради непредвидими и не зависещи от кандидата причини, последния може да участва в заседанието на ОС чрез свой упълномощен представител.;
13.2. Да участвува в управлението на сдружението ;
13.3. Да бъде информиран за неговата дейност ;
13.4. Да се ползува от имуществото и от резултатите  от дейността му;
14. Задължения на членовете :
14.1. Да работят съзнателно и активно  за  осъществяване на поставените  цели и задачи ;
14.2. Да спазват Устава и произтичащите от него задължения ;
14.3. Да изпълняват решенията ОС и на УС, разпорежданията на Председателя на УС и на другите ръководни длъжностни лица ;
14.4. Да съдействат за организационното  и финансово укрепване на сдружението ;
14.5. Активно да участвуват в провеждане на мероприятия – изложби, пленери и др.
14.6. При смяна на физическо лице, представляващо съответното юридическо лице- член, новият представляващ, следва да уведоми Управителния съвет в 3 (три) месечен срок за настъпилата промяна.
14.7. За задълженията на сдружението всеки  член отговаря до размера на членския си внос. Членът на сдружението не отговаря  лично  за задълженията на сдружението.
14.8. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права, може да бъде предоставено другиму само чрез пълномощно , нотариално заверено, за всеки отделен случай.
15. Прекратяване на членството :
15.1. С едностранно и едномесечно писмено волеизявление отправено до Управителния съвет.
15.2. Със смъртта или  поставянето под пълно запрещение на някой член;
15.3. C прекратяване на сдружението;
15.4. С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
15.5. При отпадане поради невнасяне на годишния членски внос или встъпителна вноска;
15.6. Отпадане се счита настъпило с вземането на решение за това от ОС, когато член на сдружението:
15.6.1. Не е направил встъпителната вноска в едномесечен срок, считано от решението на ОС за приемането му;
15.6.2./Решение от 23.02.2017 год./„Не е внесъл в срок до 31 декември  членския си внос за следващата календарна година.”
15.7. /Отменен с решение на ОС от 23.02.2017 год./
15.8. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените до момента парични вноски. Прекратилия си членството си член е длъжен да направи просрочените вноски за периода на членството му.
16. Изключване на член от сдружението :
16.1. Когато  член на сдружението с действието или бездействието си  вреди на интересите на сдружението ;
16.2. При доказани финансови злоупотреби ;
16.3. При поведение, което прави по – нататъшното членство несъвместимо;
16.4. Изключване на член от сдржението става по решение на УС, което се потвърждава от ОС.
16.5. Когато поведението на член на сдружението, което прави по – нанатъшното членство несъвместимо, то решението за изключване се взема от ОС.

IV. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
17. Ръководни органи на сдружението са :
17.1. Общо събрание;
17.2. Управителен съвет;
17.3. Председател;
17.4. Заместник председател.
18. Общото събрание.
18.1. Общото събрание има следните правомощия:
18.1.1. Изменя и допълва устава;
18.1.2. Приема други вътрешни актове;
18.1.3. Избира и освобождава членове на Управителния съвет;
18.1.4. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
18.1.5. Взема решение за участие в други организации;
18.1.6. Взема решение за преобразуване  или прекратяване на сдружението;
18.1.7. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
18.1.8. Приема бюджета на сдружението;
18.1.9. Взема решения  относно дължимостта и размера на членския внос;
18.1.10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
18.1.11. Отменя  решения на другите органи на сдружението, които противоречат  на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
18.1.12. Взема други решения, установени в Устава;
18.1.13. Приема и изключва членове.
18.2. Правата по ал.18.1. подточки, т.18.1.1., 18.1.3., 18.1.7., 18.1.9., 18.1.11. и 18.1.12.  не могат  да се възлагат на други органи на сдружението;
18.3. Решенията на ОС са задължителни  за другите органи на сдружението.
18.4. Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
18.5. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на ОС, могат  да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересованите членове на сдружението или негов орган, отправено в едномесечен срок  от узнаването им, но не по – късно от една година от  датата на вземане на решението.
18.6. Споровете по чл.16.4. могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или на прокурора в едномесечн срок  от узнаването им, но не по- късно от една година от датата на вземане на решението.
18.7. Общото събрание се свиква  от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай  УС в месечен срок  не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището  на сдружението по писмено искане на  заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
18.8./Решение от 23.02.2017 год./Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане  на ОС и по чия инициатива то се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
18.8. Общото събрание е законно, ако присъствуват повече от половината членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
18.9. Всеки член на ОС има право на един глас.
18.10. Член на ОС няма право на глас, при решаване на въпроси, отнасящи до:
18.10.1. Него, неговия съпруг /а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватоствство – до втора степен включително;
18.10.2. Юридически лица, в които той е управител, или може да наложи или възпрепятствува вземането на решения;
18.11. Едно лице може да представлява не повече от  трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно, нотариално заверено. Преупълномощаване не се допуска.
18.12. Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъствуващите.
18.13. Решенията по чл.18., точка, 18.1., подточка 18.1.1. се вземат с мнозинство от 2/3 от присъствуващите.
18.14. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
18.15. Почетните  членове нямат право на глас в ОС.
19. Управителен  съвет.
19.1. Общи положения.
19.1.1. Управителния съвет се  състои до  9 /девет/ лица - членове на сдружението.
19.1.2. Членове за управителния съвет се избират от общо събрание  за срок от 2 (две) години и за не повече от три последователни мандата.
19.1.3. Когато липсват кандидатури за нов Управителен съвет, общото събрание има право  след проведено гласуване и получен резултат от 2/3 мнозинство да остави да функционира стария Управителен съвет за срок от още един мандат- 2 (две) години.  
19.1.4. Когато член на Управителния съвет е юридическо лице, правомощията му в съвета се упражняват от негов законен представител. При не възможност за лично участие поради непредвидими и не зависещи от члена причини, последния може да участва в заседанието на УС чрез свой упълномощен представител.
19.1.5. Управителният съвет избира от своя състав председател и заместник председател,които представляват сдружението както заедно така и поотделно.. Председателя и зам. председателя се избира с мнозинство от 2/3 от всички членове на УС. Мандата на председателя и зам. председателя следва мандата на УС, като същите могат да бъде преизбиран за не повече от два последователни мандата.
19.1.6. Управителния съвет избира секретар. Секретаря е пряко подчинен на председателя и заместник председателя на Сдружението.
19.2. Правомощия на Управителния съвет:
19.2.1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на неговите членове;
19.2.2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;
19.2.3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване  изискванията на Устава;
19.2.4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
19.2.5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;
19.2.6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза  и носи отговорност  за това;
19.2.7. Определя адреса на сдружението;
19.2.8. Взема решения по всички въпроси , които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
19.2.9. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
19.2.10. Приема, разпределя и управлява дарения и завещания в полза на сдружението, постъпили през календарната година до приемането им от Общото събрание.
19.3. Да кандидатства в открити програми и проекти с републиканско или европейско финансиране по които сдружението може да бъде бенефициент, участва в   програми и други инструменти за финансиране от Държавата, като прихода се използва за постигане на целите описани в т.9.  
19.4. Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС  при писмено искане  на 1/3 от членовете му. При отсъствие на Председателя, заседанието се води от определен от УС негов член.
19.5. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове.
19.6. Присъстващо е и лице, с което има двустранна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволява участието  му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването се удостоверява в протокола на Председателстващия  заседанието.
19.7. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията  по чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел – с мнозинство от всички членове.
19.8. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения  за това от всички  членове на УС.
19.9. /Отменен с решение но ОС от 23.02.2017 год./
19.10. Сдружението е длъжно да води книга за протоколите от заседанията, които се подписват от Председателя и Секретаря и същите отговарят за верността на съдържанието им.
19.11. Сдружението изготвя доклад  за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно : 
19.11.1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
19.11.2. Размера на безвъзмездно  полученото имущество и приходите от другите дейности  за набиране на средства;
19.11.3. Финансовият резултат ;
19.12. Докладът  за дейността на сдружението е публичен.

V. ИМУЩЕСТВО
20. Общи положения.
20.1. Имуществото на сдружението от което  се формира годишния му бюджет се образува от:
20.1.1. Встъпителна вноска;
20.1.2. Членски внос;
20.1.3. Дарения и завещания в полза на сдружението;
20.1.4. Приходи от допълнителна стопанска дейност, доколкото сдружението извършва такава с оглед постигане на целите;
20.1.5. Проекти.
20.2. Бизнес сдружението може да  създава и поддържа фонд за развитие на дейността, средствата се използват за  организационни мероприятия, благотворителни мероприятия допринасящи за поддържане доброто име на сдружението и други мероприятия необходими за постигане целите на сдружението. Разходването на средствата от фонда се извършва по решение на Управителния съвет на сдружението.
20.3. Средствата по фондовете на сдружението се водят отделно от останалото имущество на сдружението по правила съответстващи на  волята на лицата които са ги предоставили, утвърдени от Управителния съвет на сдружението.
20.4. Встъпителния членски внос е в размер на 100 (сто ) лева и се заплаща от всеки новоприет член.
20.5 /Решение от 23.02.2017 год./.Годишният членски внос за членовете на сдружението се определя както следва:
20.5.1. За физически лица  - 150 /сто и петдесет/лв.
20.5.2. За еднолични търговци – 225 /двеста двадесет и пет/ лв.
20.5.3. За юридически лица търговски дружества:
20.5.3.1.До 50 работници и служители – 375 /триста седемдесет и пет/лв.
20.5.3.2. От 51 до 100 работници и служители – 525 /петстотин двадесет и пет/ лв.
20.5.3.3.Над 100 работници и служители –525 /петстотин двадесет и пет/ лв. + 1,50лв./един лев и петдесет стотинки /за всеки следващ работник или служител.
20.5.4. За юридически лица с нестопанска цел - 375 /триста седемдесет и пет/лв.”
20.5. Общото събрание може да изменя размера на членския внос.
20.6. Разходите на сдружението, свързани с дейността и управлението му се покриват от нейните приходи.
20.7. Почетни членове на сдружението не дължат членски внос. Бюджетът на сдружението се съставя от Председателя на УС и секретаря и се утвърждава от УС всяка година, не по – късно от 31 януари. При необходимост УС осъществява актуализация на бюджета.
20.8. Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите му.  За безвъзмездното разходване на имущесвото, е необходимо мотивирано решение, взето от ОС с мнозинство от  2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
20.8.1. Лица от състава на органите на сдружението и техни съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
20.8.2. Лица, били в състава на управителните му органи до две години от датата на вземане на решението;
20.8.3. Юридически лица, финансирали организацията  до три години преди  датата на вземане на решение;
20.8.4. Юридически лица, в които посочените лица по т.20.9.1. и 20.9.2., са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
20.9. Сдружението не може  да сключва сделки с лицата по предходния чл. 20.9., т.20.9.1., както и с  юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват  вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел  за осъществяване на  общественополезна дейност, или са сключени при общи условия, публично обявени.

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ

21. Сдружението с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел  за осъществяване на дейност в частна полза.
22. Когато дружеството прекрати дейността си , се провежда процедура по ликвидация. УС назначава ликвидатор, който е длъжен по възможност да  удовлетвори кредиторите от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество.
23. Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
23.1. Учредителите и настоящите и бивши членове ;
23.2. Лицата, били в състава на органите му и службите му;
23.3. Ликвидатори, освен дължимото възнаграждение;
23.4. Съпрузите на лицата по Чл.23, т.23.1 – 23.3;
23.5. Роднините на лицата по Чл.23, т.23.1 – 23.3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
23.6. Юридическите лица, в които лицата по Чл.23, т.23.1 – 23.5 са управители или могат да наложат  или възпрепятствуват вземането на решения ;
24. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
25. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на чл.24, то се предава на Общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най- близка  до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
26. Сдружението трябва да представи заявление за вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието.
27. Сдружението се изгражда за неопределено време.
28. Печатът на сдружението е  кръгъл.
Измененията на този Устав са  приети  на Общото събрание на членовете  на сдружението,  проведено на 23.02.2017 год.

Прилага  се списък на членовете на сдружението, присъствали на ОС и приели актуализирания  Устав, съобразно със закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Председател: ……………………

/Емил Гатев/

 

 

© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group